ទំនាក់ទនង់

ICC Street 240

img

WhatsApp / Telegram

(+855) 099 888 250

Email-Us

info@cambodiachiropractic.com

Call Us

(+855) 023 223 101
(+855) 099 888 240
(+855) 093 888 240

Visit-Us

67 Bis Street 240, Songkat Chaktomok 12207, Phnom Penh

ម៉ោងធ្វើការ

img
ថ្ងៃច័ន្ទ 08:00 AM - 12:00 PM | 02:00 PM - 06:00 PM
ថ្ងៃអង្គារ 08:00 AM - 12:00 PM | 02:00 PM - 06:00 PM
ថ្ងៃពុធ 08:00 AM - 12:00 PM | 02:00 PM - 06:00 PM
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 08:00 AM - 12:00 PM | 02:00 PM - 06:00 PM
ថ្ងៃសុក្រ 08:00 AM - 12:00 PM | 02:00 PM - 06:00 PM
ថ្ងៃសៅរ៍ 08:00 AM - 02:00 PM
ថ្ងៃអាទិត្យ បិទ